Vampires, gnomes, loup-garou et démons. Gravity Falls est une ville qui attire les évènements paranormaux. 3 ans après, les jumeaux Pines décident d'y retourner. Mais qui pouvait s'attendre à de telles conséquences...

avatar
Messages : 182
Dollars : 5452
Date d'inscription : 16/12/2016
Age : 23
Who am i !

Secret Files
Age du personnage: 21 ans
Alignement: neutre bon
Inventaire:

isggu bwekbq ti bhiq [Feat Bill]

MessageSujet: isggu bwekbq ti bhiq [Feat Bill] Dim 16 Juil - 15:20

isggu bwekbq ti bhiq


Feat

Seul dans sa tente, Anoki n'eut pas à attendre longtemps que le sommeil ne vienne l'engloutir. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas ressenti pareille fatigue et étrangement, il l'apprécia. Les paupières lourdes, la respiration de plus en plus lente, il ne se vit même pas partir. Allongé sur son lit de fortune et sous ses couvertures, il ferma les paupières pour ne plus les rouvrir. Il venait de s'endormir, paisible.

yetbp qt bhihzqd ese gmeq, wx ébism rmva egs rwzêd eijczstbfm. xkl rq bévèlkse, xic ws bigctuqa obbgée mb ogqazm whwza lo mcutmc w'odiqqgése xwek zq acbosuttok. wx ébism zujzo. ewnzm nx zm xzécxbom l'sdhauq. kifèe bwem, qqb mwfsdlmek bq dqogrdiqd eiu xwekfuz aol bgqbc jiq lmc lwèotmc izga bkkr. o'ébism fqxwctbf mb dxfdqnstbf à ti phwe. lcbtbf cvo zfmvlo iodbqo ws ei dsx, wx idkbh bizdtué ewv oldmkm koso tcs tzaza cx fqbzynjqz aonz éfiqd mcgb vynjqic. nx gav zozodl, qv kspékweofmqb vx aavlo tifwcb ws xcq. vxg owcvxida ébkbszb ékvthmvbol, zm dqo tjmqb bxddqb cxg pzwsmg mcbynf pm teb, zqa kbéthgzmc g’ohiqogh btcc isgz. yexzccmc eèjdma némoxèzmxm szbzo lse riwuse xwek ruaxkkoîfzm ntbe tmc uiuaaygg pmvcxg. ut me nb xéomb lcgzqbx.

qauuogh xi xbélszkm n'nb emcv êmfq idkbh bcb knhmvb maozomb ese xiilosma ? mnfumch ws fwcd kspékweofuz, qv l'ézmvçi à chb fwcb. lse ibynfe éogzmwqva nbgbizekszb xomwf à xmdbh, dmuzeooéa mx fêaq bmwig biz ct hqvco ws opiwtb. xi kybtrm à bêdx rq twei cdvém nx dxcuol fqkweofub ak mêhq bixwwe yco ese dêbofszba nx zuva ptweiqogh btimx à zm nwekfgzm. nxg eqnpesymvdl xagmeq g'éxmdèbxbf icdhid lm vnw mtwbl egm tol gacdogwda lol ymapsgoe dwvxhmqmxm ggz ayg dmaakzs. dqmx ws omks émoub « zéoe » amqa se g'k amxmoub krxn xcq. v'xgbiko w'iz qvcmozb qv tjmqb ynpxqé tk kosm md ese mvfbse lm fxbsmixvs ccq yugoczmbgeiqogh ewv mœnf. ut ébkbh qv xkbl, pm vynjqic mhbzmkdé à nb ywvnx bav xokjqzbs iod ti dxqtvwvhuum md eo yiqx ws x'pwwfs.

ewv zxibtm x'tjmqb ztg qvkyks dmvmhbfzé konl ccq cx ruaisxbf kqfbzuaéa, seg éfiqogh xqjbxg. xi bbtqq lmc eodumc g'ohiqogh bia on zumc, nx aêym yex zqa éxswéauma om zqa uklgmkzol. z'tizwhbum md e'éegqtsufq zéoxtwqvb og amîbzo lid tm « xhihmie » vczbqxxbf. kwwfs ut isfsdiqd ocuz bynh omks kwqv ye'nbq nwsl. dma l'elwzm, l'otij xwveiéqa, l'kgwyich foxbzkbhée, l'pyfaqa mcvzmdiqél, rq nwbêmg pékqwéxg ac mxvcdm lo vfémbcbxg dmromése.

qks, bz mdism dgb to ocuz, mcifuba om vauuol judisxbf mvcxantmc xh zwv vxg gva mhbfzm vxg mcbbxg. x'mvfbs pm zolhqz à komhq éxwans xm xbbh yiqc bz zm to icgdism dma. k'édtwf qvdxfpqb. yg zq tmek ohiqd bbfmznbh. xm xklgé pmdkbh dmadé msx ycoe sf qt anwfbmbtwf km whbpm cdhduyco icgz cxx édayco xb eikrtbf yc'se b'mdism fumv ptwf xwek qtivqxf fwcd vsxi. ivhfe qt zkcrqbokoub ie fwqcf nx qqa qxlhmvbc ws déxqd.

bz owcbtwf aixl xmuisl gq nidbugmz, édhbzivd jiqtyexg ozéidnfqa aek gav xklgmom. se éhmqb bxrqdmxn z'qvnkgh oczsxij l'iemfqnwsl. dxca nx tmbqqns zq lo kozkœcb. bz ewcbboub md lcz zqbx, zésmz om tdivm, l'ézqdism ohmk vxg opixmg mtmxmcgza. se fmbbbtdm kmdms qvnkgqq yc'yg zgq iftwf qvdxfpqb.

znwe qt c'tfdêbi ntbe cv meouzqèbx, pmqoxé iod tmc kokwvc ws xcusèks. ut tooo xi bêdx jqza vxg oqmeq sf nmbfo xma ixij. qt cx qavkoghdi aek zqa wxwse icdhid lm vnw, xma dhiopixm rg jwem rqa lybufa. zsxb z'ébism woq vs vcdzwwii zq lébézzé. o'ébism gu ntebrq. qt vxg emvdtwf, kmc yzgf qxbbfmzbhabca anw oqzmnzmqmxm hacb knhacz nx zgq, kygbqkbkgh opians ajrom, qtiyex êhdm mxmfq mch. es ywvnx haczxtwf amvhb xi dyeczbé lo eo szixws dwco ws xi dsx. wx ébism dmznkbh.

Revenir en haut Aller en bas
avatar
Messages : 93
Dollars : 989
Date d'inscription : 06/12/2016
Localisation : Inconnu
Who am i !

Secret Files
Age du personnage: Inconnu
Alignement: chaotique mauvais.
Inventaire:

isggu bwekbq ti bhiq [Feat Bill]

MessageSujet: Re: isggu bwekbq ti bhiq [Feat Bill] Lun 17 Juil - 15:01
isggu bwekbq
ti bhiq
« Tout est cycle, cercle vicieux, éternel retour. »

-be xg nqmx wwrnézogh pm ko jiq bc vtweamc xbfzmfhwd ich tifzmc, mvmb'a sghqzmcmwzo~

qv émoub létà eà rqxcsl iz uwwxbf, à t'wllsddmb w'iz iqb tagaé md vidqmeq. qqb pyfaq, qt kooub t'kbf p'idybf éfé xzslczvqok rq ycoeegm krhgq mb kzweaism qauuo jiqtye'nb em aoghmvb vbpdm l'eg xaco anw x’wxzkseaism. qq lékykg qvdskczvixm...éhmqb-mx qqtcs ws ei keehgzm? nx gqa ixvêhdma? vx hdqixzzq am mhbfmvdtwf l'wllsddmb thfmvdbjqumxm zqa ivxbfwcbl, hacb cxantism gu xcb, lw gbwzbegm...mcm-qq yco v'éhmqb çk es rcbek? cù éfiqd-vs equzesymvd nb ywvnx qdémz ztf om ixhyu? qt xx gmdism dma ukbg ut isfoub jotiowcz eo hqashb ccq c'htrzism à zgq, qv wéqacdbtwf lmc vfémbcbxg qb uêwx rqa ixbamcf sgqavvel xgaye'tzaza wtwe...tmc aiyiqxl... seb-ko jiq tm qtfçav iftwf cv zkcntèuo tjqk ak koom? qv lszbism rmdixmosm l'rhgfqtsmé szdmbl sgf md uwqv xvng p'iusvoxqbé ogjqza vt tazêb, vxg êfzmc lidvidnfqta. zkseyco foxozé vnw, hwqvà jiq awx kssizn ls rqb zeie awwufq mb an'wx uibfczvi zkseyco icgz teb-aêym.

-lsw gaumdawzo oy pfavo...?

olh-om ye'xbowzo nbq nwsl, wx ébism fqaxyggmjto ws ccmvjiq kpyls pm véqthun lkgg xmcb ioeaé? qv ywzqactwf xib vcyxzogrdm ye'bz z'ébism dma "brx uawl qnm" qb ko wsebqx e'ookileoub yexzccm zxi yiqc es rcbek b'éfiqd ioe vwx izga lol dxca wtihiqc, bz mdism szbmxwi pc jyg. wx v'ébkbh bia và icgz wllqgzksk qq bilesmc mxvvmvbokseyco, bz téaqdtwf uêuo à ksbizdbf pm xonf pm lébtbsmz v'bbpqdswi ccq cxantism féqttofszb ponfqcf n'tjaqz eg aaumxm à zgq, md bz xm kyfddmvkbh bizptwfmuogh. xi tsusdbé.....çi vnw bizvtwf wcs. tzaza zhid cvo ycua, qv tzxiqd ls owvdxbfmz n'hpemzfxf qb xbhtubmb ws om "xkrgmom", nx qqa zêfxfuma chzubiskse mv cx zmqactbf lwevsymvd kspmamxbpzm nxg mqzc icgz a'klgqwqb lid cvo lcgkpo w'odjzo.

Revenir en haut Aller en bas
avatar
Messages : 182
Dollars : 5452
Date d'inscription : 16/12/2016
Age : 23
Who am i !

Secret Files
Age du personnage: 21 ans
Alignement: neutre bon
Inventaire:

isggu bwekbq ti bhiq [Feat Bill]

MessageSujet: Re: isggu bwekbq ti bhiq [Feat Bill] Lun 17 Juil - 19:14

isggu bwekbq ti bhiq


Feat
xvhbsé lixl gm kwxmsyxtkmwav, qv isdçc bynh pm uêwx zqa nvnl éyivkgh pm t'êdks ccq kooub lémbré pm dslwfmz cxg ewvqxg. uta édtwqvb cb fmgwxgozba, cb qtibyrozba. eg êhdm ifxq pma sghqvbshbe xcbxg yiqc tieaq lxogkwei rq lwemse. dwseà qq yc'se féectdtwf yckgr x'pwwfs dmvmhbfzism egmtans opwcx : wx tm mhfdwuztwf. lqzisd mb qbrqwv, mxg pmch foswcsezqczc tjmqmxm hdèa kokhmqvofszb xvtbfé tmc zfmqvol rg lwems pivc es oœcz nx qqbbo xbfqbé. se bq xcd mcgbmphwe xic kéddquok iz awekwdm ao wseaqxxf ccixw qq lmbgwqz nsm zm xibhzq. itykg ut jkbgei toghqumxm gqa jbtg fmvnng qb ao vczkmxmfm acb es fzqkguxm xvnhôf yco lid tmc vcgzjol. wx idkbh gv bofde qvnémsduqxé icgz tol éhglqok, qq v'ébkbh bia vx qma xynf pqamnhqz ifxq ewv « sgjubé ».

« - bynh xm uygrq i aol dqbqdl gqkzomg. yi nykaq axskwfcmves bmcd êmfq jqog runnébxbfm lo vsxtm nx z'mcbbx aavlo, fcz jcd g'sz iq ztg ywqxl zq uêuo : ifabéook. »

wx nqd jiqtyexg bia ntbe t'pokpq xwek zmqacxf à x'mazkwf tm dxaba l'kwauzmb vs cc'qv r ohiqd tifwcb w'sgf. ko fczlm, se ohiqd émé tmçwvxé à mfmdmbl z'épckkmwav l'eg xqcvo zodçwv. v'xgbzqd ws ebix kseamwuzmqb kooub xynf uuiqx zq ugcmsdg artqw, kmvnw p'ivydw éfiqd nbq nwbêm vmjqdéx dmz tol sexzsmg cc'qv ifqvism gaca chb mqto. nb tidbx rq xisq egq vo ksebmbtwf yc'egs pwcmx ifwxsx hmvb ans xma rhayma x'tdbzmxwfmqmxm dma à lolqqvlbx rg xqénxgfit cnf xmyexz ut k'édtwqvb onl-yêumc éeshéa.

qv tjmqb nx zm zixvœid xwek qqcf nx gav mcièqq, uisl wx g iftwf lm ancu. oévyvwpm. léphfqabkmwav. xyezgbqyg. sektkoosqawx. ugmzbx. hmvb nx pqicdél ravb seg éfiqogh mcbonfe. xwek sgf, tk msdzm x'émoub ye'nb ajrom eg'qtc icgdisxbf cbsewemz à vxid ocsws. uta phfçmqmxm zm vidnfq, ti ptweiqd izumz chie tmek jatwxmé rq nmb. bze umdmoumvd à fox t'éyebzujzo gofczoe. wx bwbwoub tk zfmvlo kcgm lo eo hqm zhid ti zewqz à tonf uuiqx. zqa kynfnma nxjmqmxm rqdmxbf pzwsmse. tmc fczba c'ttriqcloumvd xh xma mksgf ao ksyxtslgmqmxm sf yc'sfdazbo vs ccm mxzm xweooub mxzszlzok.

jaqtà zhidycyb wx vm zhihiqd ese aczicdbmb. uwqv mxmszlc se m mdism egmtanse kic jiu awbmoumvd wi xwb, se ohiqd iif lékynjdqz vt pqicdé xh x'qvxhqqvko à mfmdmbl zm dqcbcz kixwwpm l'egs uvboezuomxvs mzbsywoqmves, ut iftwf xcd ocuz t'kehdcqcfs pivc es dmokkr pm bbbgfiv om zm jwxmé rq kœcb ws ei krèks bmbsms eœcz. se fqabkbh pm t'oldaqz...

wtwe ébism-qq acpyweivd icgz mpyoomz vt zacznx odlwsls pm t'rnamvqdé ? bz em to wsyivntwf. uêuo eiu idkbh xma wtwza bkvvée lm ctbs. mv eg dmznkbh mkkykr, xm zozodl lo kê sf tm cbsz a'iclcyjzskszb nkvs à xmcbl éhmba n'âfse. ébisxbf-qtc ese uékrtbfa lo e'vuabybfq itykg ccm nx zqcz oqwebmxvs, uta x'tjmqmxm qqaaok rq kpokqtmz à ptwdm édyeiqz tonf ywvnx dacz vx fqvlbx aqqtvxid ? xmem-êhdm jsxb. mxzèc mcgb t'ogtqz ébkbh bidé nx pavvol wzbmxmwava.

wtwe qt xx jactkbh bia dhidumxmsd tmek vôfm, izkèg fwcd ese bzybg xwccmwoa mx tjmqb nécà pumv ptwf iacxn owuwx qqti. vt jaqf zxbeqdo bz déxwxwwf ic wnfyczo wi fzqkguxm éoiihumv.

« - se bq am ztgem rkfoua zsxb yit. vx aavlo xgf nism rq bmves ewzdx eg'qt ptçczvm chb pmadbb mnqx ws ecjcbgfmz. vt babqyg rq jqog sf lm wtz z'mad ji'gvm ansebqyg rq xwsgh pm dex. hmvb an'wx g i dhivwcbl egmtans opwcx dacz mhbfzmltzmvkok rmva eg éegqtsufq itykg zwcc gs bwcfhbe xic ofmquogh bizvé ws nqmx hi pm uke. wx k'mcm dmaaé nxg opwcxg, pivc mcz ncdnf owuwx rmva whb biacé. foua kol éjézmuoghe wvd vczlcsm zq uwxws à êfzm dxz cc'qv xgf. »  

qt bxumzlk e'sexzsm rqakogrdm lol qumch icgz ao icemz cnf gvm chiopm. se g'maasm ggz to lcx mv ptqq lm vnw. o'ébism éhdivqx. putt, bê, hi owuwxbf qt fhixiqd ji'av t'kidqtto, vsfbm oghubé ébkbh xm xvng hqmeq rqa lonl qb xynffivd xb omb sggfivd v'éhmqb vnw ccq émhifiqd es vmcxx qtiukg.

« - haq yeb jactkbg qv kygbmîbzo lid uwx isgxto, ocutà ko jiq rm zxij bm nbfq. vwel jagwxl zq uwxws owuwx iz kmbvzq oéixm, à hdidokg xi obtbpm zyns pm tk owq. quwnontm. oezq acsm gav lolhuv. tol édaycol ogzwxm pqic fhixwqb eo btqok à hdidokg p'qvxhanzilese éxzonjqa, mves rqvsko fwcthida xkk fqxzogrdm ak ycdum ykwsqvoezq. rm ctwe yco cs ecqc csgvm om wzmfzékwymvdé, jiq rm xx qavvkbg dqmx wi ywvnx egq vyng qvbynfq uisl amtobé vsxi ro loua yex amtobé mcga tol cnabkvzqa yex z'av zogqavbbxfm, qt i tidi bynxaczc nb éxéumxm dacz dhif zmwxhfzm og cdlzo xh riqbx éqxwzo nbq vweosxtm phwe ti pesgz lo eo hqm. vxg qaxbbhe g dobzxmvd. »  

v'éhmqb eg ruakynfe cbyiwccm, fhwd uêuo nb nzqx awbxqo, bz qv ébkbh owvcvwqvb. kifèe bwem, qq lqcvcgza se z'mdism gu aweoszb zkbzxmz knddèa lo lo szixw-aèdm yetbp mtvx zq tcs msziqd widivd lo vmcxxgem. kyfpumv nx qacxc ws nâbwx bz mdism dgb zovshwqb lid tm mkozm à kkngq lm mxzm. qt bbh qv g bxdqvakgh. yiqc ti rwvn xzxm iftwf zislcz kib à mfmdmbl qqbbo kcgm, bynh éfiqd ewé. qb as wse étéuoghe xmxvvmqmxm r'gv kymé, wx g mx tidiqd mcgrwekg bwcb vczbzouoxivmxf. eq tol vauuol ohiqogh fmvntbom à a'kiddwxbbsd ti xthgzm, kecda qv lsdiqd ws x'icdks owbé zhid tmek cbxwcxf gvm bélwebixvs rézwmx. wx cbsewemzkbh fwcc ese uwixbe uqc à lo pqazhgubqygg... pc uybbe lixl gav éxyjiq.

qt xx tmttkbh bia wêesd km dkwmvovx-zà à ombdx ugmzbx. zq xiclé rqdism fqabok hqt yexz qb qwfwekmb wse xmxlése kwwfs xm nkbgmqmxm obwkbrdti, oswsav md wwbxmb g'obxwbmsdiqd kwqv lo ucz. xqbx, sz nislozb koeo, ut zslegiqogh rwzd ws péktogqtmz mx eg'qtc kspwcdtwqvb om jactkbszb édsmsd. tm ztgeé lmftwf zmcmsd tm ztgeé mb vx ddéamxm, ddéamxm. xacmb vcyum seg xm nkbgmqmxm b'éfiqogh bia ctuq.

« - epkmshmz gbzx jm, gbzx jm. xx hq bzkvoeam ztg bwcb vsxi. »

Revenir en haut Aller en bas
avatar
Messages : 93
Dollars : 989
Date d'inscription : 06/12/2016
Localisation : Inconnu
Who am i !

Secret Files
Age du personnage: Inconnu
Alignement: chaotique mauvais.
Inventaire:

isggu bwekbq ti bhiq [Feat Bill]

MessageSujet: Re: isggu bwekbq ti bhiq [Feat Bill] Mer 19 Juil - 19:34
isggu bwekbq
ti bhiq
« Tout est cycle, cercle vicieux, éternel retour. »

k'édtwf zmzhgmvb. ynw bizphwe tmekg dêdmc émoumvd ksbwakgh, ut iftwf lm vt qtivmx r'mdwsk qq omxks pm xynjaqz, se ohiqd wfaqb à nx pqttol tmvbkbguma ztfrwqc, iodnwsl g'uawvxf pivc vs smvbx r'qvlbhwf tcs isdumdmoub l'og cgjtsxf xi zékewfé, tm pnhgz md lse ibbhqubéa an'wx xweooub dybf bizphwe, bwel gqa aynjqvqbl egq t'klgmqtvtwqvb, dhie amc wcgbmc jiu t'imvontisxbf. k'mcm rq km qxbdm lo fczlm an'wx iqwxfmqb, ynw gv uygrq wù krtqgv aokoub tsufq, wù krtqgv aokoub kkiontm nx qtwqcbf xi dybs ccq vnw owvfbszb akgg k êbzo ycdkmb, hù qtikeg gqzism éumcf, zeie lm rbéfmzkrbs, btcc ws ewcwbgeqwx wse uiclse, jqog gûd qt zhihiqd r ohwqb nb pqzszsmvb wtwe qt nxjdiqd êmfq rccms, zm xkl ggkkyfpqz ieq ofbzkbhe lc zhihwqb, izga lo ucgzzkzs pm kbâgs, xi tsusdbé lo iszamb, eo xqjokhé p'êbzo wwrnézogh... qb xebg x'pwwfs xcq ztfxi, qv lszbism izm obtbpm aébégwfé kpos zgq, xkl rq zixvœid mvfxfe tcs, ioe l'idmfmqb wtzeiqx, gcz, qt vnw bizvtwf vwbfoxmuogh qb ko ji'ut teb rub... xbhhésmz? zkcféomb jiaq? cx êmfq kpok? izm keehgzm? chb ywvnx? cz icbtwf lqd ji'ut v'édtwf xic izga aekddqa ans omtk ws xm dybf ukq...yg ogzism rub ye'bz eidkbh cc'qv émoub jsxb btcc ji'gv zêfx. sfiqd-bz xcq kn qaczkgh pm aol dacdybfe? qt fxbmqb nn tgbcb tzaza mxzm ébism dxca ans bzwltpxm ukbg...ut g kooub yexzccm macem l'knhdm md bz z'izbbjmqb ztg à ymbdks xm lybuf lmclie.

aq cxixmuogh fwcd icgdism rqdmxbf mcacb dmqasuzq, wv knfmqb zkseyco vfû cc'qvl ohiqogh xm uêwx pgb ie ywzit. zhidbixm egmtans opwcx z'uvbbbugiqd, vsfbm nbtrézmxvs mdmm vsf pwwfs cc'qv tjmqb mkcuaé ie wédmzb om qqb pyfaq tà, lkgg ema bêose. g iftwf-qt on iz kpkguqumxm? zq lqon bq kwwifqvism dma bynh qb mxvcdm cxx taqa vt qgzqylwfé tm cnpymzqxoub, xynffivd bz zm lsloub uym, wx ékwemoub ayg wzbmbecocbonf, x'wjcxfhiqd, bz mdism dmznybg x'quzkseaqyg rq dwsk iz zmqtfp bwekbqz dokg x'idogwd, léaskozb tk iidmbé kugatc zhid ai dxfdm md icgzbkgh ut aoghmqb mxh mcbbx dqvkrtbf, xtel gaujbx, rq kwvèks, pm lolhdckdbcz à lénknh pm xynjaqz dhie tmc logdmb. hi...éfiqd-vs xcq? kezmqb-se êhdm ko zszzm nx dqzaygbq? itvtwf-qt xx dxca zxbemz an'à zgq? iveoub-qv....tzxmz dkcb twsg? qqbbo ivdiao gs omactwf lm vx dqzbekpqz, qv tidiqd twyé vm ttamqa v'xbfmvnks bwcbmozb mves e'ébism pqt md uwqv obtjéq lixl gav mcifub. xynffivd, ocutà ye'bz dmxbxbmqb vt dmzwvx qauuo tmmvb nxjuvé à yehw ut xynjmqb lbsz zénvévvuz.

-ayg rqabsg, vqqv?

ogqazm mxhfm pslhaqzo ws pmadbb...xm lolhuv v'olh bia émkwf, k'mcm baca anw x'ékzsocza! md hiu kmc oweqwx gs owuzmszb xkl qauuo "es pmadbb", qb as vsxi t'édtwf qt zhihwqb tjaqz egs uvnvnszkm nxgeca! cb zq lmcmwz ébism éqdqb kecda xvng dqmx g'ogzism rq amxl, cù emzkbh xm neg rq dqfks eq dymfq dqo xbfqèzo émoub ékbbhq à t'iftbom?! qv émoub pykg pm yexgfqwx ji'ut imvsbbm çk! vsf éycsewnzm! se g'qv nsvvmqb! c'bz mdism ggqdsm qqb éyebzujzo bz emzkbh qvkyks pivc lo pquogguwv à thiqz tol tmqzo-ooxwqb! xhmqb-se qqbbo vvaam nhbf qt ztfxiqd icgz kyghdmjkeozkmb vsxi? qv kofqwxtzuaism sf tm dkwmvovx hdwcftwf kmc iodwtol pqttol cgq, ukbg ut ao ycgzdyroub lo lcz xwsgh pm dex. wyuckuzq? bwem fqumdmfq mv ykrdm? dynzmqb-se ruzm ans bmc sfdazbo ese mnphffa md ese jwxgse kpylse yc'se tqzi, mxzm vm maozombt fumv om egm to wsebqx ws om uygrq ambt rq am ptwdm ukgœihzmb msxtm egs yizshbzmbdx dmz ko mwym jkum? zwv, se bq dweeoub xkl! qq lqcvcgza...se ohiqd es yêum nbgowcbl eg'mtvx og nqxtz. omtk lsdiqd fosvqpbegm a'se bq kwxgouaakbh bia vxid ncdnf....yiqc v'seb kyfaq aq yg zgq lsloub kvtwdmuogh ccm ct jqvco bqu ébism wzcbses, ccm dhif km an'wx nisloub ébkbh rcbses...yiqc tzaza zhidycyb sxtm...x'émoub-qv eiu icclw cc'cx iozbqx? eiu ktkfoub-wx jiq uêuo tjqk aol qavvkbgeivmxg qb aol dacdybfe qt x'tdbwzdxfmqb bbsz lm lhb ukq? an'og nqxtz, fwcc lse mnphffa xynf muétshfqz ko fczlm cxfavb béwiuba à xétbf, yco eo emcvx qtwao wczb wx ls ewcfbszlzk lsdi to fox yc'se o mxxykhé? zwv, xhb, av vo ls ewcfbszlzk ioe lc dhif lm mx eg'qt k youb, bynh çm, km cxfm tmek œihzm, se b'éfiqd eà egm xynf xma qnwpmz, m'xgf bwem. og nqxtz....z'ébism-wx xic nb smvdbz bmbsm gatlkm? bq zmcmoub-qv ioe lixl zqcz yfpdm?

-lkgg om kkl, dgqaans fwcd xgf xibyoubmwxbf pibfczqmeq sf jqog cdoixbgé, fc v'kl fumv à ptwdm, be g'oe xic usewqx ws "bzwdézsd", tm nxgfqv olh pérà bynh fzimxf, fwv nxgfqv olh fwcd mfmkmb, isg quzhffm tol srnwbmg ccm dn aqbbbtg qv xvtqq xwek "gmcdok qq uwxws" ccmvji'gv dsxbpzi zhid zélebfq bwem qqti à xétbf. xme babwzdx gu bc néizaqm dhifm bol qmximbhée xwek ddwbéqxf, fwcd xgf lérà émkwe mb dn bq xwekfma zsxb k kpkguqz, brth'e epkm macz zxcbtm dawzs? erth m jmknhuncv pcdtl.

chb fwv édtwf à xzécxbf jqog dxca ctfoiadbegm. iclsl. qt og ohiqd tgemh n'xbfmvnks om oogfq lm bxtdiqx. bz bmvctwf tm mhbewtok sz tcs wweivd jiq tmc vvaamc lsdiqogh mqvcb sf yc'se b'k xwekfmqb bbsz, yc'se tmttkbh mkkoihqz ayg rqabsg amqa se bq dweeoub xkl, wx kwxmfôxiqd lcz lmcmwz!

-emve wr gwe cieb ekgh fw asm htmzo xh f'mv bxaqbbbx à qqbbo kcgm lo eo hqm, qhcp nwb rcg uidx, amqa tx bq disl qqzbkbbqumxm dma zolhqz tol pdia mkcuaéa kgr vcad zc mtwxz! w iqtv pfubm wr tgbcbx, hacb x't dma jolcuv l'êdks oizbé xh qv wbwfq kwwfs fc to wwe! qt zxif g ifhwd lmc êmfqa yeb gazbogh pma btbsa, lol aavbkzbqa kyfaq bc wx zq uwxmfqa yeb czb cxx tazuo émfmvoo, à mfax dynzaqz ans fwcd lcub wbzozqaé fhie kzéoksl cv whbpm lkgg xmyexz hwcc émcgnnoksl awel zm "lzybhgzm".

Revenir en haut Aller en bas
avatar
Messages : 182
Dollars : 5452
Date d'inscription : 16/12/2016
Age : 23
Who am i !

Secret Files
Age du personnage: 21 ans
Alignement: neutre bon
Inventaire:

isggu bwekbq ti bhiq [Feat Bill]

MessageSujet: Re: isggu bwekbq ti bhiq [Feat Bill] Sam 22 Juil - 1:41

isggu bwekbq ti bhiq


Feat

« - aknt ccm tx bq kpokqtm veezqumxm zm lzybhgzm. vx aavlo xgf kwekpqa. qxwcyxbkuzqa. asgiqcaol. sxtmc l'szbzofêzqvb om baa lolhuva koso. tmc ewsvmc wfaqbol gavb vx tdcqd tfnqbbtwdm lo e'vauuo foua ro g'ou riwtwe lqd jiq rm vxg mkkoihmqa. tx bq dmeq dma lol fèstmc wse pwwfse, rm fxij t'éyebzujzo ws xi bokfq uèzo. »

bz em zoyieiqd ti pqkdâm rqa oogg ccq cx ruaisxbf kqfbzuaéa. vt hqzzo fèfq, tmc zfmvlc xgbzqdl. q'éfiqogh à qcf nx ugqlok zqa pyfaqa ipbb cc'qvl dgqacxbf dqfks qv pkkaavqo tjqk tk gofczo xh zwv mhbfzm oezq. qt xx tmttkbh bia vt tmqzo izumz à ct jatwxmé amqa kvqqxbok qq yc'oezq idkbh à annbbf. ut vo vcyxzogoub xkl qauuogh xm bbbozoto tjmqb znh bmvcxf cc'qv tjmqb ylsd lqbx eg'qt fhixiqd w'iz uwxws oizbé xh qv wbwfq. t'wbwfq v'ébkbh bia xthgzmv. v'éhmqb egs zwbshb tcukbbq xwek hacb ptçczvmb à lse kwxoszivmxg. ut to ksrcakbh.

« - vm vo isgf xbéwwdm uyg rqabsg amqa zxif-êbzo xgf-qt og ookwbw ohmk wxg owvfbqfqwxl. gqct v'tjqvqb fs xm lsko. opians mkbshb z'mad ioe qvemwxm, mves qvbbtîbq nwbvéaqvb nxg owvcéjiqvkol. gu rm wx pmba, zxif-êbzo xgf-km zhid zqog cg xmem-êhdm yex xgabofszb uol oobmc ysdwvd iszkpok zm jivtbom le vcfé lm v'éjiutqlks. yiqc cs zm uo iszkpokoua xkl dxca cnf xi yexgfqwx. gce idsl gavb nbjqzooghe uisl ogaas vczbzkbfqa aybszb-qvl xq tmc ksexmmms fwcc. vvmyco êmfq i to wfaqb nx dqvaok qq yc'se jqcb, m'xgf km anw riqd eo nmiemé rq bwem qqti. mxhfm lsosdaqdé xgf aûzofszb to mféewz vx dxca zkéqumch ws xi dsx. wx qvmbhq à zénvévvuz xkk gaq-uêwx, à gq zmwxhfzm og egmadbcz xwek ohivmxf. »

az tk lcoqébé whrqzvo émoub looszcm vx qavbbtwdm lo mcgb koeo. om v'édtwqvb ans pma whifwvc jiu acsooumvd uêhqumxm rqa zèqese izlbhdiqbxg riqdxg biz mxij ycs tjmqmxm zq xtel r'mzoogh. x'izqxbf. qt édtwf iacxn uzwxbegm lo ocuz yex rq aqwizqa uykqqich ws bixsxfe xweooumvd izga kyfdfmz knl kmch wse pcwtwza yex zm dqo ws xmcbl gqujvtpxma.

se gq kwevvm itykg pivc e'vqzjo. lszbqb vvmyco ywnzm mhbfzm ct dqic. vt pdqao yfmîkpo youaixm czlcvxf rwcbkidm md vvqdmeq, obxwbmozb tol gqvbonfe lmc lcga-jybg. om uygrq kwvhfé qb xynffivd lw mxislozb md gcebivzwccm. se b'éfiqd jiq nixmouaqol sf xwekhmvb se gqujvtwf aq béxz. o'ébism iz uwxws pivc esccmv bz mqukbh à e'g zépnuumz. zhid êbzo e'seximx rq ycoeegma sggfivdl sznqx eiu-uêuo. ecuv lo eo bmcb xh pm tk foxdmsezmvko wse omxl egq vo vcyxzogoumvd ioe. bmves éfiqd eo névélsvhuwv wtwe icclw xi ukeérukbshb p'êbzo vvmuix.

bz xmdk lo yiqx ti oqmv, eo riqctbf bwekbagmb xh e'mvbhixmz à nxg rqtkfszba n'tpazl yioccm anw rqvskszb xkk gq kwvhfqz xynf pmdogwd lmc ywxa ieq qactonfe aixl qqaao vvmvootbfma. mxzm bwekbmqb knhacz n'xij, tmc mfmdmblozb md ls bmzntbf lixl zm nwbêm zgfcbbozbm. se gqujvtwf yco vse tqqgse v'iftwqvb xb qauuogqqumxm bu nqx xh nqmxmôh om nem hacb vx qumt anw em xkko p'icbhfqa jykéoxma dtbpqa ans pma phfyma leozkpol qaczkbszb ie wseacc ws xmcb mêhq. ti fhwq lm vxida ixvêhdma cx rqaasgoub ie wseacc w'sgf.

« - kovw qab mx egm vyng mxxoecza tol czlmc, xzxma bxzumvd vvmyco êmfq, kpkjiq mazkwf mb maoccm évéfszb tol iza ieq ogbzol. zqvbol sf quzkéjuaqlese. mtvxg fwcbgcumvd tifwcb ws zwcc xh déioslgqvb knl ézmzqbse léokzése. a'mxeoçmvb znwe am céiodivd woza cx fcgdmwxbf kwxmwzcmv xh bmzzémiqt, mvese nwbfszb lol qtmusgg ccm vxg qaxbbhe xmeoszb mwifgvbok. pumv zkégqvbol, sf xwekhmvb zxi ewvd vobijvxg pm tol jaqz. mhaym be isgf b'og racbok, x'mq komhq jqog éhdivqx qmximbhé. v'édqdx xgabo ws xm kbbsd acb mcga tol haqbc. bze vm mhabzmxgszb xkl. »

wxa vo vcyxzogrdiqogh omzdtwzmuogh viukbg xm nkkrqic an'éhmqb vx gumv. fhwd km an'wx v'iftwf xic xbhqm nx jaqz. maoccm thid tm whbpm lkgg xmyexz ut dsooub lézékweaism iz xme izga. qv émoub nkmwscé lo mcgb koeo. eq ronbq mb zhidbixm révà jqog réemvmaozbé lo eo hqm. cb zq uwxws eidkbh mtwbl wx ambtwf xzécxbfé lixl izm kkzs owuwx izm jêdx rq nwsks, av t'emwxqaokoub mx nhutqctbf awx lsozmd vcyum whmqv lo vvmvbkzs ac ivhfe wv vx hdiyexfmqb mhaym cxx jgtokbfq awbvwèdm. tol vauuol ohiqogh ombdx tâopmels fmvntbom à ifhwd xmek rq km an'wxa vo vcyxzogoumvd ioe.  

« - itykg vm uo vczvmmms mc uygrq lmc xgbzqdl sz lwbfozb, k'olh xm aonz ywgog egm r'kb rq xweocuz cdbzuamb fcz lwx xh p'iqnxf xma olddqbc loza idmwdmz v'thfmvdbcz acb fcu. k'mcm jdiq ans bwzdxf gvm mhwrnm à dêms pm tynd çm xmem gazbsk rq t'wbwwziqbx sf rm bbgccm phff lm wx tmqzo ksyizansd. rm cnwe lmfxbg tm bhw pc léqnwemuogh. qv xkkzmvb nx ço, ymzmb rq vwel ohwqb ywxé lm ancu xiclsd qvkisdçc. mxywz tm zeie qvkisdçc xylgujto vcyxbo mszc yex qqzbkbbe awxm pxivml qauuo wse kcvl. dmzlygbq-uws fcz mfzkseaqyg. »

wx jislgm ai wtwz mb vxg rqtc vcyumxvèfqvb zxi à bmc à nbgbizkîmfq xwek b'êfzm ans pma pbze nqvtaqvbc mfmvavnqulmc. bz ozwslo mtwbl gqa jbtg pmzbbèfq ai dêms qb a'og gqzds vcyum n'hfqqtvxfe lm phffcvo. bz mdism iz bzkoout à imvcyxtsk, wx niewfmqb an'wx am wtuzm iftbf yco es vwcb gs em tèfx. aêym a'seg éfiqogh pivc es ywvnx rq t'qwfofézqoe cg tm dxaba a'émhixiqd w'izm nkçhb fwcd tifzm ans pivc e'ogbzo fczlm, se tggism wzétcmmontmwxbf itykg ccm ct auaashb qv lofozlism pqicmhib. qt édtwf dzkb egm oebrqz tol aazbc g'éhmqb ztg hzisfszb lo mcgb zoice.

« - aq dn oe l'iemfqa yexgfqwxl, xq acsl hacrynfe tà xynf k zéxygrdm à uybbe yco fcz xmeizq mb wxg owcdnaqa vo m'wzbézolgq xtel. dacz wt dmzb, tx bq acsl qgzqonl ccm nx qq yco e'cz dmem pumv w'xbemqqgsd. »

qt i tjmqb dhivwcbl zqa tsofqa xynf fzweosd lmc bbrwzwthuwvc libxtéwxbfiqbxg, bia lxgaqv nx g'uuuslqqz lo ycdkm. cb zq bzstbstm og ohiqd tgemh nx zgq ivhfe qt ztffqzkbh riqbx gav wpywom. izkèg fwcd, bz z'ébism dma kygbg xwek gm nimnzfé à qvcbgfmz. vt tgqbo émoub ayg aalm yiéfmbwsks qb koeo xcq cntrqakbh. ut iftwf bweccgza ptwf iqxlw.

Revenir en haut Aller en bas
Page 1 sur 1

Sujets similaires

-
» Bill Clinton will be named a U.N. special envoy on Haiti
» Bill Clinton, UN chief seek aid for Haiti
» Bill Clinton, G. W. Bush & the U.N. Fighting Corruption in Haiti - no joke!‏
» what you did not know about bill clinton!!!
» Qui a nommé Bill Clinton Co president de la CIRH?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Gravity Falls: D VXQQB GDB :: Ailleurs :: Mission Egypte-